สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมโครงการพุทธบุตร

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธาน  และบรรยายพิเศษในการเปิดการอบรมโครงการพุทธบุตร   นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  วัดป่าสารธรรม  บ้านดงบัง  ตำบลหนองคู  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ประกอบด้วยนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสในสังกัด รุ่นที่ 1  วันที่  4-6  กุมภาพันธ์  2562  ณ วัดป่าสารธรรม  บ้านดงบัง  ตำบลหนองคู  อำเภอเมืองยโสธร   นักเรียนจากอำเภอเมืองยโสธรและอำเภอค้อวัง 24 โรงเรียน  จำนวน 232  คน เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับอบายมุข/สิ่งเสพติดให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนรุ่นน้อง