กาญจน์ 4 รุกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์) ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด

          วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์) ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อ 1) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง  2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี  3) สร้างเครื่องมือติดตามพฤติกรรมเชิงคุณธรรม และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรม  และ 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ จำนวน 70 คน  โดยมีผู้อำนวยการสรศักดิ์  ไสยะหุต อาสาสมัครขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการเพยาว์  วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม