สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับสพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 30  มกราคม 2562 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายเทวรัฐ  โตไทยะเป็นประธานกรรมการในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1  ในฐานะเลขานุการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้กำหนดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2562 และผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวัน และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่ร่วมเดินทางกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในสังกัด  ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ในการรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ต่อไป