ผอ.สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

+++นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนระดับอำเภอ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียนแกนนำระดับชั้น ม. 1 – ม. 5 จำนวน 105 คน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเสรีไทย โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญาให้แก่นักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้