โครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็ก SIGHT FOR KIDS PROJECT

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์สัน จำกัด กำหนดวันตรวจวัดสายตาโดยทีมจักษุแพทย์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองจากครู จำนวน 289 คน จาก 22 โรงเรียน ซึ่งก่อนที่จะส่งนักเรียนเข้ามารับการตรวจวัดสายตานั้น ทางสโมสรไลออนด้ได้จัดอบรมวิธีการตรวจหาความผิดปกติเบื้องต้นของสายตาให้กับครูในสังกัดเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา ครั้งนี้ สโมสรไลออนส์สากลฯ โดยทีมทัศนมาตรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกหน่วยตรวจสายตาให้กับนักเรียน หากพบว่าเด็กมีสายตาสั้นน / ยาว / เอียง ทางโครงการฯ จะวัดแ่วนสายตาให้กับเด็กทันที และหากพบว่าเด็กเป็นโรคตา เช่น ตาเหล่ ตาเข หนังตาตก ฯลฯ จะมีใบส่งตัวจากโครงการฯ เพื่อให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับการรักษาโรคตาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองของเด็กแต่ละคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณสโมสรไลออนส์สากล 310 ประเทศไทย และบรษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด พร้อมด้วยทีมจักษุแพทย์ เดินทางมาวัดสายตาประกอบแว่นให้กับนักเรียน ในสังกัด จำนวน 289 คน

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1