สพป.หนองคาย เขต 1 ส่งมอบแบบทดสอบ O – Net

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14..30 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมนายมติชน  มูลสูตร รองผอ.สพป.นค.1  นำศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้ทำ

การส่งมอบ แบบทดสอบ  O – Net   ณ  ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1    O-NET (Ordinary National Educational Test)  คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้มีการทดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ตรวจสอบแบบทดสอบแล้ว อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ดี ทุกชุด