สพป.กระบี่ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting เตรียมจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมทางไกลผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นประธานศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการกลาง ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด ปี ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2564 ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
มีประสิทธิภาพ โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 210 โรงเรียน สมัครสอบ 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.71 จำนวน 26 สนามสอบ นักเรียนสมัครสอบ จำนวน 2,878 คน จำนวนห้องสอบ 124 ห้อง สอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 46 โรงเรียน สมัครสอบ 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.21 จำนวน 16 สนามสอบ นักเรียนสมัครสอบ จำนวน 575 คน จำนวนห้องสอบ 30 ห้อง สอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ ระดับศูนย์สอบยังคงใช้โครงสร้างเดิม มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนภาครัฐในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ต.ช.ด. โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) องค์กรมหาชน ซึ่งผลการสอบจะนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกระบี่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนต่อไป