ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานการประเมิน ว13 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ว 13 / 2556) ราย ว่าที่ร้อยตรี   ชิตชัย  โพธิ์ประภา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางจีระพันธุ์  ภู่ระหงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่