สพม.แพร่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ และ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่