สพม.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สังกัด สพม.3 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมีนายฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาฯ มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ การแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ และ นางธนภร เกิดนาวี ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางยาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.พระครูโสภณวันติคุณ เสนอโดย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอโดย โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 3. พลเรือเอกทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ เสนอโดย โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 4. นายปรีชา ประสพผล เสนอโดย โรงเรียนปากกรานพิทยา 5. นายประเวศ สันติวัฒนา บริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด (มหาชน) เสนอโดย โรงเรียนบางไทรวิทยา และ 6. พระครูศุภกิจวิบูล แก้วรักษ์ เสนอโดย โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ 1 ราย เพื่อส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการต่อไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,100,615 บาท การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดคลิป VDO การจัดการขยะในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิป VDO การจัดการขยะในสถานศึกษา ตามโครงการ สพม.3 ปลอดขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ยกย่องเชิดชูเกียรติตลอดจนเผยแพร่วิธีการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ต่อสาธารณชน โดยมีผลการคัดเลือกแยกตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบางไทรวิทยา ประเภทสถานขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง จำนวน 4 รางวัล แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนสาคลีวิทยา การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 รวมทั้งสิ้น 200 คน