หน่วยจัดสอบจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการสอบ “ครูผู้ช่วย”

วันที่  5 – 6  กุมภาพันธ์  2565  หน่วยจัดสอบจังหวัดสุรินทร์  ดำเนินการจัด ภาค ก และ ภาค  ข  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ด้วยความร่วมมือจาก  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่ (สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสพม.สุรินทร์) โดยมี  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ และได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกำกับติดตามการดำเนินกาจัดสอบ ซึ่งแต่ละสนามสอบมีมาตรการอย่างเข้มในการควบคุม การดำเนินการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.คศ. กำหนด  เพื่อป้องกันเหตุกรณีการทุจริต ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 อย่างเข้มงวด  ภาพรวมการดำเนินการจัดสอบของหน่วยสอบจังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย