สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  2 – 3  กุมภาพันธ์  2562   โดยแบ่งออกเป็น 3 คณะ ดังนี้  คณะที่  1  นำโดย ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   คณะที่  2  นำโดย นายมานะ  พุ่มบัว  รองผู้อำนวยการ สพม.3    คณะที่  3  นำโดย นายฉัตรชัย  น่วมโพธิ์   รองผู้อำนวยการ สพม.3    ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  จำนวน  21  ศูนย์สอบ    ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์สอบแต่ละโรงเรียน รายงานถึงการดำเนินการต่างๆ และการเตรียมการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาใด ๆ