สพม.แพร่ จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2564

++++++++++นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธาน ในการประชุมด้วยระบบออนไลน์ชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย
นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.แพร่ และคณะศึกษานิเทศก์ สำหรับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัด
การสอบฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทดสอบและวัดความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยทำการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่