ปากเกร็ดนิทรรศ 62 (Open House) เด็กไทย 4.0 เก่งคิด เก่งทำ นำคุณธรรม สร้างชาติ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานปากเกร็ดนิทรรศ 62 (Open House) “เด็กไทย 4.0 เก่งคิด เก่งทำ นำคุณธรรม สร้างชาติ” ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีนางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนปากเกร็ดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการฝึกให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ Problem Based Learning มีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เชื่อมโยงความรู้บูรณาการสหวิชาการให้ผู้เรียน มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานร่วมกัน มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ การจัดงานปากเกร็ดนิทรรศ 62 (Open House) “เด็กไทย 4.0 เก่งคิด เก่งทำ นำคุณธรรม สร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ความรู้ที่ทันสม้ัยแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักรู้ถึงโลกในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบนิทรรศการแบบมีชีวิต รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ที่จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์มากขึ้นในอนาคต ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยผ่านประสบการณ์ตรงจากการจัดทำและนำเสนอผลงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รวมไปถึงเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ของนักเรียนที่ต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ ปรับทัศนคติอย่างคนรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ ในการจัดงานปากเกร็ดนิทรรศ 62 ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมนานาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ทักษะ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชีวิตชาวค่ายของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การนำเสนอผลงานค้นคว้าอิสระ การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ กิจกรรมงานห้องสมุด กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปากเกร็ด และ กิจกรรมงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนปากเกร็ด และโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน