การประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๓ สนามสอบ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๗ สนามสอบ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมกันทั่วประเทศ ได้มีการแบ่งกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเป็น ๒ ชุด คือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นกรรมที่สนามสอบอยู่ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอมัญจาคีรี จำนวน ๒๒๔คน และชุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นกรรมการที่สนามสอบอยู่ในพื้นที่ อำเภอชนบท, บ้านแฮด, เปือยน้อย และอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒