ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เสริมสร้างจิตสำนึกและบำเพ็ญประโยชน์

***วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดระยะเวลา 4 วัน มีลูกเสือเนตรนารีสามัญ รวม 40 คน บุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการ ให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาและส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำหลักการและวิธีการไปจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
***นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ลูกเสือที่ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ

ภาพ/ข่าว    มนทิชา  แวซอเหาะ 
รายงาน      ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th