การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agrmeent : PA) ซึ่งหมายถึง ข้อตกลงที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้บังคับบัญชาเห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต