ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2561 โดยได้แบ่งสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การ ดำเนินการทดสอบไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนิน การสอบ และนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะทำงานทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี