สพม.สงขลา สตูล”นิเทศ ติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor ) โรงเรียนระโนดวิทยา”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางจิตรา ซุ่นซิ่ม นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง และนางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต สองทะเล นิเทศ ติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor ) โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กิจกรรมเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 1 ของครูผู้ร่วมนิเทศ (ครู CS) โรงเรียนระโนดวิทยา พบว่า

– ผู้บริหารและครู มีความ มุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพนักเรียน

– นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข

“การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนักเรียนได้ลงมือทำเป็นความรู้ ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรให้โอกาสนักเรียนได้ลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว”