ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมนายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 8 ผู้บริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งวันแรก เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นรายจังหวัด และการจัดนิทรรศการ และวันที่สอง ตัวแทนแต่ละจังหวัดจะมีการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความสำเร็จตามบริบทของพื้นที่ โดยนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี