สพม.สงขลา สตูล”ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม “

วันที่ 8 ก.พ.65 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน วงรอบที่ 1 ของครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) ของโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จำนวน 9 คน ผลสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นใจตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียน โดยออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้