สพม.สงขลา สตูล”ครู csโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง และนางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตสองทะเล นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของครูผู้ร่วมนิเทศ ( Co – supervisor) หรือที่เรียกว่าครู cs ของโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำตัวขี้วัดเข้าสู่ห้องเรียนการวัดผลและประเมินผล และการใช้กระบวนการ Active Leaning ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC เปิดชั้นเรียน สะท้อนคิด- จากการนิเทศติดตาม พบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมและคณะครูทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกมิติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการปฏิบัติ ได้ตรงตามตัวชี้วัด ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดทักษะและสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ให้นักเรียนได้ประกอบศาสนาพิธี เรียนรู้การเป็นศาสนิกชนที่ดี เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป