สพป.สร.1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่  10  กุมภาพันธ์  2565 (เวลา 08.00-11.00 น.) ณ หอประชุมคุรุสภา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  และพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 การนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มอบหมาย  นายเปโส  ขบวนดี  รอง ผอ.เขตพื้นที่ พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมพิธี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)