ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานในการรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานในการรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีนายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับแบบทดสอบ และการดาษคำตอบด้วย และได้นำเก็บรักษาไว้ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒