สพม.สงขลา สตูล”ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

วันที่ 10 ก.พ.65 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน นางสาววรรณี รัตนเลิศ และนางเปรมจิต กล่อมสุข ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตทักษิณ ร่วมนิเทศติดตามการเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 1 ของครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ซึ่งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ On Site Online และ2 ช่องทางพร้อมกัน (On Site+ Online) พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมา ทำให้เห็นถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ที่โดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาช่วยในการสอน ครูสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้สอนคณิตศาสตร์ได้ดี คำถามที่ครูใช้เป็น Step จากง่ายไปยาก นักเรียนได้ฝึกคิดไปตามลำดับ กิจกรรมที่ออกแบบมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ออกแบบ วางแผน สะท้อนคิด นำเสนอ โดยนำความรู้ที่ได้เรียนไปมาบูรณาการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ซึ่งนักเรียนทำออกมาอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังปลูกฝังด้านคุณลักษณะที่ดีงามไปพร้อมๆ กับการสอน โดยตั้งกติกาในการเรียน เพื่อฝึกระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันในสังคมควบคู่ไปด้วย ซึ่งผลสำเร็จนี้ เกิดจากการรวมพลังกันของผู้บริหารและครู ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป