สพป.กระบี่ รับการติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จาก สพฐ.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมปูดำ  นายสพล  ชูทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมนางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  และนายมิตร  คำเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม อำเภออ่าวลึก  นำเสนอข้อมูลและรับการติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประเด็นการพาน้องกลับมาเรียน   การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ  การดำเนินงานโรงเรียน Stand Alone ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ   การขับเคลื่อนการเรียนรวมของโครงการโรงเรียนคุณภาพ  จากนางอังคณา  สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายไชยา  อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   เป็นคณะติดตาม  ซึ่งการนำเสนอข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด