ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในเขตคุณภาพพนมสารคาม ๒ โดยมีนางกัญญา สละชั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถ มีจิตสำนึก ในความเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และสังคมโลก และเพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชบิดาแห่งลูกเสือไทย ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือครั้งแรก ซึ่งกำหนดกิจกรรมเข้าค่าย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑๕๕ คน  ผู้กำกับ และรองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๓๕ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้านหนองแสง โดยมีนายกิตติพงษ์  ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำมหาชัย  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถ มีจิตสำนึก ในความเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และสังคมโลก และเพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชบิดาแห่งลูกเสือไทย ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือครั้งแรก ซึ่งกำหนดกิจกรรมเข้าค่าย ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๕ โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนวัดลำมหาชัย โรงเรียนบ้านม่วงโพรง โรงเรียนบ้านชำขวาง โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ และโรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน ๑๖๖ คน  ผู้กำกับ และรองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๒๓ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบ้านหนองแสง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา