สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบลดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีพื้นที่ให้บริการใน  4 อำเภอ จำนวน 44 ตำบล มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งสิ้น 44 โรงเรียน การแประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รับทราบนโยบายและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและศึกษานิเทศก์