สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศักยภาพ

วันนี้ ( 7 ก.พ. 62 ) เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศักยภาพของบุคลากรในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ด้วยระบบเครือข่ายความร่วมมือ ณ โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด์ อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งมีผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ คือ ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 3 คน   ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 16 คน  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิทศการศึกษา จำนวน 7 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 13 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา คณะ ก.ต.ป.น. คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เพื่อที่จะสามารถทำหน้าที่ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ