เครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2565  ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 5  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผ่านการนิเทศแบบบูรณาการโดยความร่วมมือภายในเครือข่ายฯ ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการขอโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียนในเครือข่ายฯ