ผอ. สพป.สร.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป. 6 ณ สนามสอบ ร.ร. บ้านตะตึงไถง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และสนามสอบ ร.ร.หนองโตง”สุรวิทยาคม” อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าสอบ และคณะกรรมการผู้ดำเนินการสอบ และด้วยความห่วงใย ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ฝากให้ทุกคนดูแลแตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย