ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2565  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  พร้อมด้วย  นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม  และประเมินผลฯ  นางณิชาภา  จันทะกา  ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น  เขต  5  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (0-NET)  ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ณ  สนามสอบโรงเรียนชุมชนหนองเรือ  โดยมี  นายอนุชา  ลมคำภา  ผอ.โรงเรียนบ้านยางคำ  หัวหน้าสนามสอบและคณะให้การต้อนรับ  ซึ่งสนามสอบโรงเรียนชุมชนหนองเรือ  มีการดำเนินการสอบเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่  สทศ.  กำหนดอย่างเคร่งครัด