จันท์ 1 เตรียมพร้อมการรับนักเรียน 62

7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ในกระบวนการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยมีตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม

83 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1