สพป.อุดรธานี เขต ๔ รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพป.อุดรธานี เขต ๔ รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ได้รับเลือกเป็นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทั้งนี้ได้รายงานการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด