สพป.สระบุรี เขต ๒ เตรียมพร้อมรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                 (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี