สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ , ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์  ผอ.กลุ่มงาน แจ้งประชาสัมพันธ์ งานราชการสำคัญ ที่กลุ่มจะดำเนินการ นัดหมายงานราชการ ฯลฯ