เปิดรั้วโรงเรียน “นิทัศน์ราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 “

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) “นิทัศน์ราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21” ณ สนามโรงเรียนบางประอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โดยมีนายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางประอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับข้อมูลการรับนักเรียนโดยตรงจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งร่วมให้คำปรึกษา เรื่องการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมไปถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมงาน ชมกิจกรรม ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเยี่ยมชมบริเวณ อาคารสถานที่ ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการจัดงานเปิดรั้วโรงเรียนครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนและครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ งานห้องสมุด งานแนะแนว นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนประถมศึกษาในอำเภอบางประอินด้วย ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง