ผอ.สพม.แพร่ เปิด OPEN HOUSE โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

+++++ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ตามแนววิถีใหม่ ห่างไกล Covid – 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว และกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ได้แสดงศักยภาพ คุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของ สมศ.