ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมคบเด็กสร้างฝายปีที่ ๙ พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งเกตุเตรียมพร้อมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “โครงการคบเด็กสร้างฝาย ปีที่ ๙ ตอน ตามรอยอารยะ” โดยมี นายเล็ก ชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดูการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมให้กำลังใจทีมงาน ทั้งนี้ในภาคเช้า นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยมี นายเล็ก ชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยโรงเรียนบ้านโป่งเกตุและเครือข่ายหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการฟื้นฟูดิน การเก็บน้ำ การพึ่งพาตนเองและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี