ร.ร.บ้านโคกเมือง สังกัด สพป.สร.1 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

วันที่  23 กุมภาพันธ์  2565  โรงเรียนบ้านโคกเมือง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ปีการศึกษา  2564  คณะกรรมการประเมินนำโดย   นายดำเนิน  เพียรค้า  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  (ประธานกรรมการ) ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ 13  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้