ผอ.สพม.แพร่ เปิดงานวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

+++++++++++วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.45 น. ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย สร้างนวัตกรรมยุคใหม่ สู่ความภูมิใจ 120 ปี ลูกขาวแดง” (Phiriyalai Open House : Educational Innovations in Next Normal Era and the Pride of School) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน นักเรียน ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ การนำเสนอนวัตกรรม การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Phiriyalai Best Practices) ของครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน