การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์  หัวข้อ  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  ปีการศึกษา  2564  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  จากโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  291  โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินพัฒนาการนักเรียนในระดับปฐมวัย