ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ ดร.ดุจดาว  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย โรงเรียนวัดบ้านหนองขาหยั่ง โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง และโรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา