กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ L.P.W. Open House สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2561 โรงเรีนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ L.P.W. Open House สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ L.P.W. Open House สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาในเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง