สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  (ลูกเสือสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2561 เครือข่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดนาขาม โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา โรงเรียนแก่บ้านยางป่าคาย โรงเรียนวัดน้ำคบ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนบ้านหนองปลิง และโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบ วินัย โดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ และเป็นกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหารวมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่งคงและจริยธรรมของบ้านเมืองที่ดีต่อไป   ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก