ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเด็นท้าทายตามนโยบาย จุดเน้น ที่สอดคล้องของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒