สพม.3 ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล

การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล นำพาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3 จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ครบทุกโรงเรียนให้สำเร็จภายในปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ให้กำลังใจ สร้างความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน ScQA ให้กับโรงเรียนที่เหลืออีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทรน้อย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและโรงเรียนราษฎร์นิยม ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนจะได้รับการประเมินในระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ 62 โดยก่อนหน้านี้ทั้ง 3 โรงเรียน ได้เข้าสู่ การพัฒนาเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมิน ScQA มาอย่างต่อเนื่อง นำสู่การปฏิบัติ เขียนรายงานวิธีการ และผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จาการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ทั้ง 3 โรงเรียนมีความพร้อม มีความมุ่งมั่นตั้งใจมาก ผลงานทุกๆด้านมีอย่างมากมาย โดยเฉพาะผลงานที่เกิดกับผู้เรียนในทุกๆทาง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA