สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันศุกร์ที่ 8  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  “1 ตำบล 1 โรงเรียน คุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  ทั้งนี้ทางสพป.หนองคาย เขต 1 ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 40 โรงเรียน จากจำนวนทั้งหมดของโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1