สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมประธานศูนย์สอบและคณะทำงาน การประเมินความสามารถการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมประธานศูนย์สอบและคณะทำงานการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติ   ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   อำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี