สพป.เลย 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบสอง ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

 

1 ตุลาคม 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายมหิทธา พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และคณะ แบ่งออกเป็น 2 คณะ คณะที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สพป.เลย เขต 2 เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย คณะที่ 2 บุคลากร สพป.เลย เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ด้านคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่ คุณภาพการศึกษา และการเดินไปสู่ความสำเร็จ ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โอกาสนี้ ดร.ไพศาล ปันแดน ได้บอกเล่าเรื่องการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มมารับตำแหน่ง ได้มอบนโยบาย 3 คืน คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน และคืนศึกษานิเทศก์สู่ครู ได้นำบุคลากรพัฒนาเขตพื้นที่ จากเดิมที่ไม่มีใครรู้จักสุพรรณบุรี เขต 3 จนปัจจุบัน ผลงานของสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขต ได้ระดับยอดเยี่ยม 2 ปีติดต่อกัน ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 ได้อันดับที่ 6 ของประเทศ ผลการประเมินสำนักงานเขตสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ITA ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ แข่งขันผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ได้อันดับที่ 6 ของประเทศ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 ด้านภาษา ได้อันดับที่ 3 ภาพรวมได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ซึ่งการนำพาองค์กรสู่คุณภาพ ต้องทุ่มเทเอาจริงเอาจังกับงาน ต้องเอาใจใส่   เอาจริงเอาจังกับทีมงาน ต้องสร้างเครือข่ายการทำงาน และต้องปลุกเร้าให้บุคลากรตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา การทำงานภายใต้ SPB3 24 ช.ม. ทำงานไม่มีวันหยุด จากนั้นคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบูทของกลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาเอกสาร หนังสือเล่มเล็ก คู่มือการปฏิบัติงาน ผลการรายงานโครงการ กิจกรรมของบุคลากรทุกชิ้นงาน และเยี่ยมชมสำนักงานเขต ศึกษาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน คณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความประทับใจ แนวทางการบริหารงานและผลงานของ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อย่างยิ่ง และพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ได้พบเห็นร่องรอยของความสามัคคี การร่วมมือช่วยเหลือกันทำงาน และความสามารถในการจัดทำเอกสารของบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยได้นำตัวอย่างที่ดีงามกลับไปพัฒนา สพป.เลย เขต 2 ต่อไป